Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE ACTIVITEITEN VAN Jan Verweij Audio Techniek, Jan Verweij Beheer B.V. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten strekkende tot het:
a) levering van goederen aan derde, hierna te noemen Opdrachtgever, door Jan Verweij Audio Techniek, of een van
haar dochterondernemingen, hierna te noemen JVAT b) verhuur van goederen aan Opdrachtgever (huurder)
c) ontwikkeling, samenstellen en levering van goederen en diensten op projectbasis tegen een
vaste prijs aan Opdrachtgever d) ontwikkeling en levering van goederen of diensten op continue
basis aan Opdrachtgever
e) uitvoeren van werkzaamheden op uur basis onder de verantwoordelijkheid van derde ten
behoeve van een Opdrachtgever De opgesomde gebieden van deze overeenkomst worden verder
aangeduid met activiteiten.
2. De omschrijving van de te leveren activiteiten is overeengekomen en vastgelegd in een offerte. Deze offerte beschrijft tevens de initiële duur van de
activiteiten.
3. Aan afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aan standaardvoorwaarden van Opdrachtgever is JVAT slechts gebonden voor zover zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Voor zover daarin niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle offertes van JVAT vrijblijvend met een geldigheidsduur van één maand na
dagtekening.
2. Alle prijzen opgenomen in prijslijsten, folders e.d. gelden als richtprijzen en binden JVAT niet tenzij en voor zover deze prijzen uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
3. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
Overeenkomsten kunnen slechts tot stand komen door ondertekening van een daaraan ten grondslag liggende offerte of overeenkomst met een
toepasselijk verklaring van deze Algemene voorwaarden. De ondertekening moet geschieden door een voor de opdrachtgever optredende persoon die
blijkens zijn uitspraken, handelen en opdrachten blijk geeft als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever op te treden en een persoon van JVAT.

ARTIKEL 3: WIJZIGING IN DE OPDRACHT
1. Indien JVAT blijkt, dat uitvoering van de opdracht niet of niet optimaal kan leiden tot het door de Opdrachtgever beoogde resultaat, is het haar
toegestaan Opdrachtgever schriftelijk opgave te doen van de wijzigingen in de omschrijving van de opdracht, die zij in het belang van Opdrachtgever
geboden acht en de financiële consequenties daarvan.
Indien Opdrachtgever zich niet binnen één week na ontvangst van een opgave als voormeld schriftelijk jegens JVAT akkoord heeft verklaard met de
desbetreffende wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan, zal JVAT de keus hebben tussen:
a) het ongewijzigd uitvoeren van de overeengekomen opdracht, of
b) het uitvoeren van de overeengekomen opdracht met de wijzigingen als door JVAT voorgesteld doch zonder dat zulks leidt tot wijziging van de door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen. 2. Door Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de omschrijving van de opdracht behoeven door JVAT slechts
in aanmerking genomen te worden nadat partijen die wijzigingen en de eventueel financiële consequenties daarvan schriftelijk hebben vastgelegd.
3. Toezeggingen van JVAT omtrent de verwachte duur en prijs van de door haar te verrichten activiteiten verliezen iedere betekenis zodra een van beide
partijen conform voormelde bepalingen aan de andere partij te kennen heeft gegeven een wijziging in de omschrijving van de opdracht te verlangen.
4. Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever, voorafgaande aan de uitvoering van de activiteiten, is deze een schadevergoeding
verschuldigd van hetgeen deze bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
5. Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is de volgende vergoeding verschuldigd:
25 % van het van het orderbedrag bij opzegging die plaats vindt vanaf 21 tot en met 8 dagen voor het tijdstip van
uitvoering van de overeenkomst. 50 % van het van het orderbedrag bij opzegging die plaats vindt vanaf 7 tot en met
4 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst. 100 % van het van het orderbedrag bij opzegging die
plaats vindt vanaf 3 voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst.
6. De in lid 5 genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij JVAT kan bewijzen dat zijn schade groter is dan of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken
dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 4: GEBRUIK OVEREENKOMSTIG BESTEMMING
1. De gehuurde goederen moeten worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de betreffende goederen
2. Gehuurde goederen mogen onder geen enkele voorwaarde op een andere plaats worden gebruikt dan uitdrukkelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 5: MEDEWERKERS
1. JVAT behoudt te allen tijde het recht medewerkers die specifiek overeengekomen zijn met de Opdrachtgever te vervangen door andere, doch
kan slechts dan hoger gekwalificeerde medewerkers door lager gekwalificeerde vervangen wanneer de aard van de resterende activiteiten zulk
duidelijk rechtvaardigt.
2. Tot een vervanging als vermeld zal JVAT eerst overgaan nadat zij haar voornemen daartoe ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan
Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 6: VEILIGHEID
JVAT zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid en beveiliging en zal
haar medewerkers dienovereenkomstig instrueren.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING
JVAT verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en
verplicht zich haar medewerkers eenzelfde leggen.

ARTIKEL 8: COMMUNICATIE
1. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van JVAT niet toegestaan medewerkers van JVAT rechtstreeks opdrachten te geven, anders
dan nodig ter bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of diens personeel te bezittingen.
2. Opdrachtgever dient alle voor JVAT dan wel haar medewerkers bestemde mededeling en instructies betreffende de opgedragen activiteiten te richten
tot de voor dat doel door JVAT aangewezen coördinator.
3. Bij werkzaamheden op uur basis is de Opdrachtgever gerechtigd instructies en opdrachten te verstrekken aan de daarvoor ingehuurde medewerkers
van JVAT.

ARTIKEL 9: IN ONTVANGSTNEMING EN CONTROLE
De huurder is verplicht gehuurde goederen direct nadat deze in ontvangst zijn genomen te controleren. Eventuele manko’s en/of gebreken van welke
aard dan ook dienen onverwijld aan JVAT

ARTIKEL 10: MEDEWERKING VAN OPDRACHTGEVER EN DERDEN
Opdrachtgever is verplicht de met de uitvoering van de activiteiten belaste medewerkers de adequate werkplek en werkruimte (faciliteiten conform de
door de Arbo-wet gestelde eisen), de informatie en technische hulpmiddelen nodig voor de juiste uitvoering van de activiteiten ter beschikking te
stellen.
Indien de medewerkers niet tijdig en naar behoren de beschikking krijgen en houden over de benodigde gegevens, goederen en faciliteiten, dan wel de
volgens de overeenkomst door van derden te betrekken goederen of diensten, zal JVAT gerechtigd zijn Opdrachtgever de daardoor veroorzaakte extra
kosten in rekening te brengen en verliezen de toezeggingen van JVAT omtrent de verwachte duur en de verwachte kosten van de door haar te
verrichten activiteiten iedere betekenis.

ARTIKEL 11: BETALING, HUURPERIODE EN PRIJZEN
Alle facturen van JVAT dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn.
1. Bij overschrijding van deze betalingstermijn bij levering van goederen, is JVAT gerechtigd huur te berekenen van 10% van de totale kosten (dit
geldt na rato van de dagen in de maand) per maand te berekenen, ingaande op de eerste dag van overschrijding van de betalingstermijn. In deze